Tuchtcollege Makelaardij Nederland


Oprichting

Bij akte van 22 juli 2011 is door VBO Makelaar en de SCVM opgericht de Stichting Tuchtrechtspraak Makelaardij Nederland (de stichting), gevestigd te s-Gravenhage.

Doel

De Stichting Tuchtrechtspraak Makelaardij Nederland heeft ten doel het in standhouden van een onafhankelijk tuchtcollege, te weten: het Tuchtcollege Makelaardij Nederland, voor het afhandelen van klachten jegens leden, aangeslotenen, personen welke geregistreerd zijn of anderszins zijn aangesloten bij verschillende belangenorganisaties, validerende instellingen en/of registrerende instellingen op het gebied van het taxeren van, de bemiddeling bij en de advisering over registergoederen, in de ruimste zin van het woord, voor zover deze betreffende belangenorganisaties, validerende instellingen en/of registrerende instellingen bij de stichting zijn aangesloten en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De Aangeslotenen Instellingen beogen binnen het kader van de Stichting Tuchtrechtspraak Makelaardij Nederland middels het Tuchtcollege Makelaardij Nederland de volgende doelstellingen te verwezenlijken:
Recht doen aan de individuele klager en beklaagde.
Het creëren van de mogelijkheid voor herstel van de relatie, gebaseerd op onderling vertrouwen tussen klager en beklaagde op basis van gelijkwaardigheid.
Geschillen tussen klager en beklaagde beslechten, voor zover deze betrekking hebben op de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door beklaagde te leveren of geleverde diensten alsmede voor zover deze betrekking hebben op gedragingen van de beklaagde welke strijdig zijn met de op de beklaagde van toepassing zijnde Beroeps- en Gedragsregels.
Het leveren van een bijdrage aan het bewaken en bevorderen van de kwaliteit en integriteit van de dienstverlening door de betrokkenen en aangesloten instellingen.


Aangeslotenen

Aangeslotenen van de stichting Tuchtcollege Makelaardij Nederland kunnen zijn belangenorganisaties, validerende instellingen en registrerende instellingen op het gebied van het taxeren van, de bemiddeling bij en de advisering over registergoederen, in de ruimste zin van het woord. Het bestuur beslist over de toelating van een aangeslotene.
 

Thans aangesloten instellingen

VBO Makelaar is een brancheorganisatie voor makelaars en taxateurs in onroerend goed. Met circa 1000 leden is VBO Makelaar qua grootte de tweede brancheorganisatie van Nederland. VBO Makelaar heeft naast een sectie Wonen, ook een aparte sectie Bedrijfsmatig Vastgoed en een sectie Agrarisch Vastgoed. VBO Makelaar behartigt de belangen van haar leden richting politiek en overheid. Haar kerntaken zijn marktordening en dienstverlening. VBO Makelaar is in 1985 opgericht en gevestigd in Nootdorp (ZH). De VBO-leden bieden zowel full service als afzonderlijke deeldiensten. VBO Makelaar is aangesloten bij de Nederlandse werkgeversorganisatie VNO-NCW en in Europees verband bij de CEI (Confédération Européenne de l'Immobilier).

SCVM staat voor Stichting Certificering Voor Makelaars en werd op 18 september 2001 opgericht na afschaffing van de beëdiging van makelaars/taxateurs. In dit kwaliteitsregister hebben zich inmiddels meer dan 1.000 vakbekwame makelaars geregistreerd

Samenstelling Tuchtcollege Makelaardij Nederland

Voorzitter
De heer mr. C.A.J.F.M. Hensen
Plaatsvervangend voorzitter/onafhankelijk lid
De heer mr. A. Helmig
Een onafhankelijk Lid
De heer mr. F.W.W.M. Govers
Afgevaardigde leden
De heer J. Ros
De heer mr. A.P. Hoogendoorn
De heer J.P.E. Geerdink
Secretaris
Mevrouw mr. H.E.M. Feldmann-Zeegers

Contact Tuchtcollege Makelaardij Nederland

Het Tuchtcollege Makelaardij Nederland is gevestigd te s-Gravenhage, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Den haag onder KVK nummer: 53203240, contactgegevens: postbus 135, 2630 AC Nootdorp, e-mail: info@tcmnl.nl.