Een klacht indienen

Hebt u een klacht over een makelaar of taxateur die u aan het Tuchtcollege Makelaardij Nederland wilt voorleggen? Op deze pagina vindt u meer informatie over de mogelijkheden en de procedure. Klik op het onderwerp om de toelichting te openen.

  • Wie kan klagen?

   U kunt een klacht indienen als u gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een persoon die betrokken is bij een instelling aangesloten bij de Stichting Tuchtrechtspraak Makelaardij Nederland. De klacht kan betrekking hebben op elk (aspirant) lid, iedere aangeslotene, elke geregistreerde en/of anderszins betrokkene of verbondene aan een bij de stichting Tuchtrechtspraak Makelaardij Nederland aangesloten instelling. De aangesloten instellingen vindt u hier.

   Is deze vraag naar tevredenheid beantwoord?    
  • Hoe dient u uw klacht in?

   U dient uw klacht schriftelijk en ondertekend in bij het klachtenbureau:

   Tuchtcollege Makelaardij Nederland
   Postbus 135
   2630 AC NOOTDORP

   Vermeld duidelijk:

   • Naam van klager, diens adresgegevens en telefoonnummer
   • Naam van de beklaagde, adresgegevens en telefoonnummer
   • Een beschrijving van de feiten/gebeurtenissen waarover wordt geklaagd
   • De bezwaren tegen de gedraging
   • De naam van de aangesloten instelling waarbij beklaagde betrokken is

   Een klacht kan ook per e-mail worden ingediend bij het klachtenbureau via: info@tcmnl.nl. Het originele, ondertekende klachtschrift dient dan wel per post te worden nagezonden en uiterlijk binnen 7 dagen door het klachtenbureau te zijn ontvangen.

   Is deze vraag naar tevredenheid beantwoord?    
  • Is de klacht verjaard?

   Een klacht kan worden ingediend:

   • Binnen een termijn van één jaar na de dag waarop de klager kennis heeft genomen van het handelen of nalaten van beklaagde, dat aanleiding geeft tot de klacht
   • In ieder geval niet later dan binnen een termijn van vijf jaren na het betreffende handelen of nalaten van beklaagde bekend is geworden.
   Is deze vraag naar tevredenheid beantwoord?    
  • Minnelijke schikking mogelijk?

   Bij het versturen van een kopie van de klacht aan de aangesloten instelling, verzoekt het klachtenbureau zo spoedig mogelijk - in ieder geval binnen drie maanden – te trachten door middel van bemiddeling een minnelijke regeling tussen klager en beklaagde te treffen. Dit bemiddelingsverzoek wordt niet gedaan indien klager in de klacht uitdrukkelijk aangeeft dat de klacht direct in behandeling genomen dient te worden van het tuchtcollege, en er geen prijs wordt gesteld op voorafgaande bemiddeling.

   Is deze vraag naar tevredenheid beantwoord?    
  • Welke kosten zijn er voor de behandeling van een klacht?

   Het tuchtcollege neemt de klacht in behandeling nadat klager aan de stichting het klachtgeld ad 75,00 euro heeft voldaan. Klager ontvangt hiervoor een factuur van het klachtenbureau. Als het tuchtcollege de klacht gegrond verklaart, dan ontvangt klager het betaalde klachtgeld retour.

   Is deze vraag naar tevredenheid beantwoord?    
  • Hoe werkt het schriftelijk verweer?

   De beklaagde heeft een termijn van vier weken om schriftelijk verweer te voeren. Het tuchtcollege kan deze termijn inkorten of verlengen. Ook in een tweede termijn kan het tuchtcollege klager en beklaagde in de gelegenheid stellen schriftelijke stukken te produceren. Het tuchtcollege is te allen tijde bevoegd bij derden inlichtingen in te winnen.

   Is deze vraag naar tevredenheid beantwoord?    
  • Hoe werkt de mondelinge behandeling?
   1. De schriftelijke stukken, door klager of beklaagde aan het tuchtcollege gericht, worden ter kennis gebracht van de wederpartij door de secretaris van het tuchtcollege. De oproep voor een mondelinge behandeling en de uitspraak worden door de secretaris aangetekend aan klager en beklaagde verzonden.
   2. Nadat klager en beklaagde in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijke stukken te produceren, bepaalt het tuchtcollege of de mondelinge behandeling van de klacht noodzakelijk is. Hiervan wordt afgeweken als het tuchtcollege voor de klacht, qua aard en omvang en gelet op de schriftelijke stukken, een mondelinge behandeling niet noodzakelijk vindt. Het tuchtcollege bepaalt de dag, het tijdstip en de plaats waarop deze behandeling plaatsvindt.
   3. De mondelinge behandeling van de klacht wordt gedaan in aanwezigheid van klager en beklaagde, tenzij zij niet verschijnen. Het tuchtcollege is bevoegd bij een mondelinge behandeling zowel klager, beklaagde, getuigen, deskundigen, de aangesloten instelling als hun medewerkers te horen.
   4. Het tuchtcollege kan gevolgtrekking maken die zij geraden acht indien:
    - Klager of beklaagde na oproep weigert persoonlijk bij de mondelinge behandeling te verschijnen;
    - Klager of beklaagde weigert op de hem gestelde vragen behoorlijk te antwoorden of de behandeling van de klacht bemoeilijkt.
   5. Klager en beklaagde kunnen zich tijdens de mondelinge behandeling laten bijstaan door een advocaat of een andere raadsman c.q. vertegenwoordiger. Een eventuele vertegenwoordiger dient in bezit te zijn van een door zijn cliënt ondertekende volmacht.
   Is deze vraag naar tevredenheid beantwoord?    
  • Hoe verder na de mondelinge/schriftelijke behandeling?

   Het tuchtcollege beslist of zij in de klacht bevoegd is, de ontvankelijkheid van partijen en het geheel of gedeeltelijk (on)gegrond zijn van klacht. Bij toepassing van het Reglement Tuchtcollege Makelaardij Nederland neemt het tuchtcollege de regels van een goede procesorde en een eerlijke procedure in acht.

   Voor de statuten, reglementen, gedragscodes en overige regelgeving van de aangesloten instelling waaraan de makelaar/taxateur zich dient te houden, wordt verwezen naar de website van de instelling (VBO: www.vbomakelaar.nl en SCVM: www.scvm.nl).

   Het tuchtcollege doet binnen drie weken na de mondelinge behandeling, of wanneer geen mondelinge behandeling plaatsvindt binnen drie weken na dagtekening van de mededeling daarvan, uitspraak. De uitspraak van het tuchtcollege is een bindend advies.

   Bij gegrond verklaring van de klacht kan het tuchtcollege aan beklaagde een of meerdere van de volgende maatregelen opleggen:

    • Waarschuwing;
    • Berisping;
    • Betaling van een geldboete tot een door het tuchtcollege te bepalen bedrag, te betalen aan de stichting;
    • Schorsing als betrokkene bij één of meerdere aangesloten instellingen voor de tijd van ten hoogste één jaar;
    • Beëindiging van de betrokkenheid van betrokkene bij een of meerdere aangesloten instellingen.

   Het tuchtcollege kan een klacht ook gegrond verklaren zonder oplegging van een maatregel.

   Is deze vraag naar tevredenheid beantwoord?    
  • Bespreek uw klacht eerst met uw dienstverlener

   Hebt u een klacht? Bespreek deze dan eerst met de makelaar/taxateur over wie u wilt klagen. Het tuchtcollege gaat er vanuit dat u allereerst heeft geprobeerd om samen met uw makelaar/taxateur tot een oplossing te komen. Soms blijkt immers dat een klacht slechts is gebaseerd op misverstanden. Indien het desondanks niet lukt om met de makelaar/taxateur in onderling overleg tot een oplossing te komen, dan kunt u een officiële klacht indienen bij het Tuchtcollege Makelaardij Nederland. Ook als uw makelaar/taxateur uw klacht niet naar tevredenheid behandelt, staat het u vrij een klacht in te dienen.

   Is deze vraag naar tevredenheid beantwoord?    
  • Hoe verloopt de procedure van de klachtafhandeling?
   • Bij het klachtenbureau wordt er allereerst gekeken of aan de voorwaarden voor het indienen van een klacht is voldaan.
   • Vervolgens stuurt het klachtenbureau de klager een ontvangstbevestiging.
   • Ook de beklaagde en de aangesloten instelling van de beklaagde ontvangen een kopie van de klacht.
   Is deze vraag naar tevredenheid beantwoord?    
  • Toelichting/ondersteunende stukken klacht

   Het tuchtcollege kan in alle gevallen en in elke fase van de procedure de klager of beklaagde verzoeken bepaalde zaken toe te lichten. Ook kan verzocht worden bepaalde relevante stukken te overleggen. Zowel de beklaagde als klager kunnen dit weigeren als daarvoor gewichtige redenen zijn. Het tuchtcollege beslist of weigering gerechtvaardigd is, bij gebreke waarvan het Tuchtcollege daaruit de gevolgtrekking kan maken die zij geraden acht.

   Is deze vraag naar tevredenheid beantwoord?