Over TCMNL

Oprichting en doel

Op 22 juli 2011 is de Stichting Tuchtrechtspraak Makelaardij Nederland (de stichting) opgericht door brancheorganisatie VBO en het kwaliteitsregister SCVM. De Stichting Tuchtrechtspraak Makelaardij Nederland houdt een onafhankelijk tuchtcollege in stand: het Tuchtcollege Makelaardij Nederland. Het tuchtcollege handelt klachten af over personen die geregistreerd zijn bij of anderszins verbonden zijn aan organisaties, aangesloten bij de stichting.

De aangesloten instellingen hebben met het Tuchtcollege Makelaardij Nederland de volgende doelstellingen:

  • Het bewaken en bevorderen van de kwaliteit en integriteit van dienstverlening door de makelaar en taxateur.
  • Recht doen aan de individuele klager en beklaagde.
  • Geschillen tussen klager en beklaagde beslechten die betrekking hebben op de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten. Hierin zijn de door beklaagde te leveren of geleverde diensten opgenomen. Het betreft gedragingen van de beklaagde die strijdig zijn met de op de beklaagde van toepassing zijnde Beroeps- en Gedragsregels.
  • Het creëren van herstel van de relatie, gebaseerd op onderling vertrouwen tussen klager en beklaagde op basis van gelijkwaardigheid.

Wie kan worden aangesloten?

Belangenorganisaties, validerende instellingen en registrerende instellingen op het gebied van taxeren van, bemiddelen bij en adviseren over registergoederen kunnen worden aangesloten. Het bestuur beslist over de toelating.

Momenteel zijn de volgende instellingen aangesloten:

VBO is de onafhankelijke brancheorganisatie van makelaars, taxateurs en verhuurbemiddelaars. Wij strijden voor een stabiele vastgoedmarkt. Daarom brengen we belanghebbenden en belangen in die markt bij elkaar. Omdat wij geloven dat die het beste functioneert als iedereen in openheid en gelijkwaardigheid samenwerkt. Zo sturen we met en voor onze leden continu aan op verandering en verbetering. En daarom bieden we onze leden de kennis en tools waarmee ze hun klanten het best kunnen bedienen. Zodat iedereen profiteert van een goed functionerende woning- en vastgoedmarkt: kopers en verkopers. Huurders en verhuurders. Projectontwikkelaars en overheden.

SCVM staat voor Stichting Certificering Voor Makelaars en werd in 2001 opgericht na afschaffing van de beëdiging van makelaars/taxateurs. SCVM borgt via certificering en permanente educatie de vakbekwaamheid, kwaliteit en integriteit van deze makelaars.

Samenstelling Tuchtcollege Makelaardij Nederland

Het Tuchtcollege Makelaardij Nederland bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter
De heer mr. C.A.J.F.M. Hensen
Plaatsvervangend voorzitter/onafhankelijk lid
De heer mr. A. Helmig
Een onafhankelijk Lid
De heer mr. F.W.W.M. Govers
Afgevaardigde leden
De heer mr. A.P. Hoogendoorn
De heer J.P.E. Geerdink
Mevrouw A. Hoevens-Peeters
De heer J. Ros
de heer mr. J.J. Hendrikse
Secretaris
Mevrouw mr. H.E.M. Feldmann-Zeegers
Plaatsvervangend secretaris
Mevrouw mr. K. Muijsert
Reglement
Bekijk hier het reglement van het Tuchtcollege Makelaardij Nederland.