Privacyverklaring

Tuchtcollege Makelaardij Nederland (TCMNL) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Postbus 135
2630 AC Nootdorp
070 - 319 62 70
https://www.tcmnl.nl/
info@tcmnl.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Afnemers van de diensten van makelaars en taxateurs die betrokken zijn bij of verbonden zijn aan een bij de stichting Tuchtrechtspraak Makelaardij Nederland aangesloten instelling, kunnen een klacht indienen bij het Tuchtcollege Makelaardij Nederland als de makelaar/taxateur handelt in strijd met de gedragsregels. De leden van het tuchtcollege zijn benoemd door de stichting Tuchtrechtspraak Makelaardij Nederland. Intern hebben we afspraken gemaakt over de beveiliging van uw persoonsgegevens. We delen de gegevens uit het klachtdossier in beginsel niet met derden. Het tuchtcollege slaat vanwege de afhandeling van de ingediende klachten een aantal persoonsgegevens op.

Welke gegevens slaan we op?

Als u een klacht heeft ingediend dan slaan we de volgende gegevens van u op:

 • naam;
 • sekse;
 • titel(s);
 • adres en contactgegevens (privé en/of zakelijk);
 • de klacht;
 • de onderbouwing daarvan;
 • alle correspondentie in het kader van de behandeling van uw klacht, alsmede de gegevens die u aanlevert.

Als u de betrokken makelaar/taxateur bent dan slaan we de volgende gegevens van u op:

 • naam;
 • sekse;
 • titel(s);
 • contactgegevens (privé en/of zakelijk);
 • uw verweer;
 • de eventuele onderbouwing van uw verweer;
 • alle correspondentie in het kader van de behandeling van de tegen u ingediende klacht, alsmede de gegevens die u aanlevert.

Gegevens over de procedure, kopieën van correspondentie en telefoonnotities, het zittingsverslag, de uitspraak of eventuele gegevens over de sluiting van het dossier slaan we ook op in het klachtdossier. Wij gebruiken uw e-mailadres in het kader van het toezenden van correspondentie, stukken alsmede de uitspraak.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

TCMNL verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Zorg ervoor dat u deze bijzondere persoonsgegevens ook niet aan ons verstrekt. Denk bijvoorbeeld aan een kopie ID-bewijs met daarop een Burgerservicenummer (BSN).
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tcmnl.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

TCMNL neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TCMNL) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TCMNL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegeven van geregistreerden:
De persoonsgegevens van geregistreerden worden gedurende de registratie bewaard en daarna nog zeven jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

TCMNL deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. TCMNL blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt TCMNL uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU

TCMNL deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Deze derden kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden of gebruik maken van servers die zich buiten de Europese Unie bevinden. Doorgifte aan landen buiten de Europese Unie gebeurt alleen als dat land een passend beveiligingsniveau waarborgt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TCMNL gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. TCMNL gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Graag verwijzen we u door naar ons Cookie Beleid.
 
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting deze pagina.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TCMNL en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tcmnl.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. TCMNL wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TCMNL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@tcmnl.nl.

Wijzigingsdatum: 23-03-2019